ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.com.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.com
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.me
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.eu
7.00 €
1 سال
7.00 €
1 سال
7.00 €
1 سال
.net.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.org.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.edu.gr
18.00 €
2 سال
N/A
18.00 €
2 سال
.ελ new!
8.50 €
2 سال
N/A
8.50 €
2 سال
.net
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.org
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.info
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.biz
30.00 €
2 سال
30.00 €
2 سال
30.00 €
2 سال
.tv
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.mobi
50.00 €
2 سال
50.00 €
2 سال
50.00 €
2 سال
.de
45.00 €
2 سال
45.00 €
2 سال
45.00 €
2 سال
.co.uk
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.tel
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.cc
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.money new!
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.me.uk
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.solutions
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.tech
68.00 €
1 سال
68.00 €
1 سال
68.00 €
1 سال
.es
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.photo new!
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.photography new!
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.photos new!
33.00 €
1 سال
33.00 €
1 سال
33.00 €
1 سال
.cash
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
35.00 €
1 سال
.io
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
69.00 €
1 سال
.uk
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.com.cy
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.lu
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
79.00 €
1 سال
.watch
59.50 €
1 سال
59.50 €
1 سال
59.50 €
1 سال
.studio new!
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains